Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Το σχέδιο δράσης του Δήμου Διονύσου για τη Νεολαία

σχέδιο δράσης του Δήμου Διονύσου - Νεολαία

Διαβάστε παρακάτω όλο το σχέδιο δράσης του Δήμου Διονύσου για τη Νελαία, που συνέταξε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας & Τοπικής Επιχειρηματικότητας Παναγής Λουκάτος.

1. Στοχοθεσία:

Σ.1 Συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (ΔΗ.ΣΥ.Ν)
Σ.2 Δημιουργία Κέντρων Νεότητας
Σ.3 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ (2021-2027)
Σ.4 Ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων υποστήριξης στον τομέα της νέας γενιάς

Στόχοι:

Σ.1 Συγκρότηση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (ΔΗ.ΣΥ.Ν)
Σ.2 Δημιουργία Κέντρων Νεότητας
Σ.3 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ (2021-2027)
Σ.4 Ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων υποστήριξης στον τομέα της νέας γενιάς

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Σ.1 Η ανάπτυξη των συμμετοχικών θεσμών στο Δήμο και η ενεργοποίηση της νεολαίας στο πλαίσιο καθιέρωσης διαύλου επικοινωνίας και αμφίδρομης
συνεργασίας. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Σ.2 Η δημιουργία χώρων μέσα στους οποίους θα μπορούν οι νέοι, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, να επιμορφώνονται, να ψυχαγωγούνται και να κοινωνικοποιούνται δημιουργικά.
Σ.3 Η ενημέρωση των νέων αναφορικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτά.
Σ.4 Η οργάνωση δραστηριοτήτων υποστήριξης, ενημέρωσης, ανάδειξης και προβολής στους τομείς της νεανικής επιχειρηματικότητας, του εθελοντισμού, της διαρκούς επιμόρφωσης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, της δημιουργίας και της καινοτομίας.

Σ.1 Συγκρότηση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (ΔΗ.ΣΥ.Ν)

Λήψη απόφασης από το ΔΣ Διονύσου για τη συγκρότηση του ΔΗ.ΣΥ.Ν και οργάνωση «Μητρώου Νέων». Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΔΗ.ΣΥ.Ν.
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Workshops) με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών λειτουργίας του ΔΗ.ΣΥ.Ν , γραμματειακή υποστήριξη και ενθάρρυνση ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου του από το Δήμο.

Σ.2 Δημιουργία Κέντρων Νεότητας

Εύρεση κατάλληλου χώρου και διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΗ.ΣΥ.Ν και των απαραίτητων μέσων επ’ ωφελεία της νεολαίας.
Διερεύνηση αξιοποίησης του δημοτικού χώρου της «ΚΑΜΕΛΙΑ» στον Αγ. Στέφανο προς όφελος των νέων και τη λειτουργία του Κέντρου Νεότητας.

Σ.3 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ (2021-2027)

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο την απασχολησιμότητα σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων
Προγράμματα ανταλλαγής, εθελοντισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή νέων πρακτικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων της νέας γενιάς.

Σ.4 Ανάληψη πρωτοβουλιών & δραστηριοτήτων υποστήριξης στον τομέα της νέας γενιάς

Διοργάνωση σεμιναρίων για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Επιμόρφωση των νέων επί των διαδικασιών εύρεσης εργασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την αφύπνιση της νεολαίας σε θέματα, εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, οδικής ασφάλειας, καταπολέμησης της βίας.
Διοργάνωση και καθιέρωση του Φεστιβάλ Νέων με στόχο την ανάδειξη της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργίας των νέων. Οργάνωση δράσεων και επιμορφωτικών καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

Κατεβάστε το σχέδιο δράσης εδώ.