Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης για το Δήμο Κηφισιάς

Δήμος Κηφισιάς pic

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης για το Δήμο Κηφισιάς, που αφορούν επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και για φυσικά πρόσωπα.

«Προς κάθε ενδιαφερόµενο,

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης:

Με την ΠΝΠ 11/03/2020 (άρθρο 2), προβλέφθηκε η δυνατότητα α) παράτασης της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων στις ΔΟΥ ή στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και  β) αναστολής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για:

• επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
• φυσικά πρόσωπα – μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών και
• φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ως άνω επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1200/28.08.2020 (ΦΕΚ 3612/Β’/31.08.2020) απόφαση Υπ. Οικονομικών, η αναστολή είσπραξης, παρατείνεται μέχρι και τις 30/04/2021 για καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, ληξιπρόθεσμων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων οφειλών τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί ήδη αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) και του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν αναλογικά και για τις οφειλές των προσώπων αυτών προς τους δήμους.

Προκειμένου ο δήμος να γνωρίζει αν υπάγεστε στο ανωτέρω καθεστώς ευνοϊκής αντιμετώπισης, ώστε να μην προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες είσπραξης, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε εντός 10 εργάσιμων ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας (ήτοι έως 02/11/2020), τα σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για επιχειρήσεις και μισθωτούς επιχειρήσεων:

Υπεύθυνη δήλωση ΕΡΓΑΝΗ
Δήλωση COVID-19 για μισθωτούς επιχείρησης

Για φυσικά πρόσωπα:

Μισθωτήριο συμβόλαιο
Αντίγραφο δήλωσης μειωμένου μισθώματος στο taxisnet

Για οφειλέτες που δεν υπάγονται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εξακολουθούν να ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης οφειλών του ΚΕΔΕ».

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών  – Οικονομικών Υπηρεσιών, Εποπτείας μέτρων κατά του κορωνοϊού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευάγγελος Αυλήτης